Medela Spare teats, S (slow flow) (200.0602)

In stock
SKU
MBMEDELA07
Add To Cart View Price
F�e�a�t�u�r�e�s�:� �" �M�a�d�e� �f�r�o�m� �a� �s�o�f�t�,� �d�u�r�a�b�l�e�,� �h�i�g�h� �q�u�a�l�i�t�y� �f�o�o�d� �c�l�a�s�s� �s�i�l�i�c�o�n�e� �" �R�e�s�i�s�t�a�n�t� �t�o� �h�i�g�h� �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r�e�s� �a�n�d� �c�a�n� �b�e� �s�t�e�r�i�l�i�z�e�d� �t�e�a�t�s� �p�e�r� �p�a�c�k� �" �A�r�e� �B�P�A� �f�r�e�e� �" �S�a�f�e�,� �l�o�n�g�-�l�a�s�t�i�n�g� �f�o�o�d� �g�r�a�d�e� �s�i�l�i�c�o�n�e� �" �S�t�r�e�t�c�h�y� �" �F�u�r�-�p�r�e�v�e�n�t�i�n�g� �" �A�n�t�i� �c�o�l�i�c� �V�l�a�v�e� �" �S�t�a�n�d�a�r�d� �n�e�c�k� �
Medela Spare teats, S (slow flow) (200.0602)
Medela Spare teats, S (slow flow) (200.0602)
S�p�e�c�i�f�i�c�a�t�i�o�n�s�:� �" �T�h�e�s�e� �t�e�a�t�s� �a�r�e� �p�e�r�f�e�c�t� �f�o�r� �b�o�t�t�l�e� �f�e�e�d�i�n�g� �y�o�u�r� �b�a�b�y� �w�i�t�h� �a� �r�e�a�l�i�s�t�i�c� �s�u�b�s�t�i�t�u�t�e� �t�o� �b�r�e�a�s�t� �f�e�e�d�i�n�g� �S�i�z�e�:� �M�e�d�i�u�m�
Write Your Own Review
You're reviewing:Medela Spare teats, S (slow flow) (200.0602)
Your Rating

WhatsApp chat

WhatsApp chat